• Plasttillverkning Becsl by Sweden

Integritetspolicy

Becsl by Sweden

  1. ALLMÄNT

1.1 Denna integritetspolicy gäller när du använder eller gör en beställning hos oss.
1.2 Becsl By Sweden AB, 556896-5684 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig.

  1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 I samband med att du gör en beställning hos oss samlar vi in och sparar följande
information som du lämnar till oss: företagsnamn, kundnummer, namn på
beställare/referens/kontaktperson, adress, e-post och telefonnummer.

2.2 Om du kontaktar vår kundtjänst med anledning av en beställning du har gjort, kan vi – utöver
vad som anges i föregående punkt – också komma att spara sådan information du lämnar till
vår kundtjänst.

2.3 Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter,
även om du gör beställningen för ett företags räkning.

  1. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL

3.1 Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:
För att ta emot och bearbeta din beställning.
För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning.
För att leverera och fakturera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om
leveransen).
För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt övriga juridiska frågor och
frågor till vår kundtjänst.
Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra
produkter och tjänster till dig.

3.2 Bolaget samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte
dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de
syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav,
annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3 Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett
biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina
personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

  1. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER M.M.

4.1 Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och Bolaget behandlar alltid
dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2 Bolaget behandlar i första hand personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra
köpeavtalet med kunden. Marknadsföring till kunder görs mot bakgrund av Bolagets
berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. I
den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande
produktansvar), är det ett berättigat intresse för Bolaget att bevaka våra rättsliga intressen.

  1. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1 Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt

3.1, eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

  1. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

6.1 Bolaget har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i
syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och
radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar
data med hjälp av brandväggar och kryptering.

  1. LÄNKAR

7.1 Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför
Bolagets kontroll. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom
ämnen som vi tror kan vara intressanta för dig som kund. Bolaget ansvarar inte för
integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser och vi ber dig uppmärksamma att sådana
webbplatser har egna villkor, samt att du kontrollerar hur de behandlar dina personuppgifter.

  1. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst
begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få
dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina
personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till
dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

8.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:
Becsl By Sweden AB, Box 52, 457 27 Fjällbacka
Order@becsl.se (skriv ”Dataskydd” som ämne)

8.3 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att
dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen

Snabbanslutning